Lewin Brzeski zabezpieczony przed powodzią

alt

30 października 2014 roku Pan Stanisław Gawłowski wziął udział w zakończeniu wartej ponad 102 mln zł projekt przeciwpowodziowy poprawiający ochronę przeciwpowodziową Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej oficjalnie został zakończony. Po czterech latach budowy wszystkie zadania tej niezwykle skomplikowanej inwestycji dobiegły końca. Od dzisiaj możemy oficjalnie powiedzieć: mieszkańcy Lewina Brzeskiego są już bezpieczni. – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Pierwszy na Opolszczyźnie projekt przeciwpowodziowy pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” realizowany jest z dofinansowaniem ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję, rozpoczętą jesienią 2010 roku, realizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Inwestycja przeprowadzona została w województwie opolskim, na południowym obrzeżu miasta Lewin Brzeski i objęła koryto Nysy Kłodzkiej wraz z przyległymi terenami zalewowymi oraz tereny trasy ulgi powodziowej. Lewin Brzeski jest zagrożony pojawianiem się okresowych gwałtownych wezbrań. Dzięki zrealizowanej inwestycji bezpieczna przepustowość powodziowa hydrowęzła Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim zwiększyła się aż czterokrotnie - z 200 m3/s do 800 m3/s. Aby zabezpieczyć miasto, które szczególnie ucierpiało podczas powodzi w 1997 roku, trzeba było pogłębić i poszerzyć koryto Nysy Kłodzkiej, zbyt wąskie i płytkie, by prawidłowo przeprowadzić wody powodziowe. Zagrożenie powodziowe potęgował także mocno sfatygowany technicznie jaz skośnie usytuowany do nurtu, blokując przepływ wody. Dlatego zastosowano alternatywne rozwiązania. Kolejnym problemem, jaki trzeba było rozwiązać, był brak odpowiednich wałów przeciwpowodziowych.

- Teraz nad Nysą Kłodzką w Lewinie Brzeskim będzie nie tylko bezpiecznie, ale i atrakcyjnie. – powiedział wiceminister Gawłowski na konferencji prasowej. Ta inwestycja to przykład dobrych praktyk. Dzięki niej mieszkańcy zostali zabezpieczeni przed powodzią i zyskali nowe tereny rekreacyjne nad rzeką.  – dodał Gawłowski.

Zakończona właśnie inwestycja nie tylko znacznie poprawiła bezpieczeństwo powodziowe Lewina Brzeskiego i jego okolic (ochroną objętych jest ok. 4 500 osób i ponad 1600 ha), ale udało się także stworzyć nowe atrakcyjne tereny rekreacyjne. Projekt połączył realizacje głównego celu, jakim jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe z rozwojem walorów krajobrazowych i rekreacyjnych. Na prawym brzegu rzeki, w pobliżu drogi Lewin Brzeski - Niemodlin, powstało wzgórze rekreacyjno-widokowe, doskonałe miejsce aktywnego wypoczynku. W międzywalu pojawiły się małe wyrobiska - oczka wodne, które doskonale imitują starorzecza i rozlewiska i stają się samoczynnie biotopami dla szeregu gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla dolin rzecznych.

Inwestycja ta podzielona była na kilka dużych zadań. Na półkilometrowym odcinku stworzono nowe koryto, do którego przekierowano rzekę. Istniejący do tej pory uszkodzony skośny jaz został zlikwidowany, a Nysę Kłodzką poprowadzono na nowo wybudowany trzyprzęsłowy jaz klapowy o świetle 3 x 17m. Ta nowoczesna konstrukcja jest wyposażona w most technologiczny, przepławkę dla ryb oraz nadbudówki maszynowni i sterowni przystosowanej do pracy w cyklu automatycznym i ręcznym. Budowla ta gwarantuje właściwe przepływy wody powodziowej.

Duża część prac objęła także koryto rzeki Nysy Kłodzkiej, które na długości prawie 4,5 km zostało udrożnione. Zamulenia i łachy piaskowe zostały usunięte, odpowiednio ukształtowane i ubezpieczone na linie brzegowe. Dzięki temu światło mostu drogowego zostało poszerzone. Odpowiednie modelowaniu zwiększyło przepustowość międzywala rzeki. Na długości 8,5 km wybudowano lub zmodernizowano wały przeciwpowodziowe z drogami technologicznymi oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi na ich koronach. Dzięki tym elementom przepustowość rzeki na tym odcinku osiągnie wartość 550 m3/s.

Wały przeciwpowodziowe powstały także wzdłuż udrożnionego kanału ulgi o długości 2 km. Te prace zwiększyły zdolności przepustowe o kolejne 250m3/s. W ramach tego zadania przygotowano też przelew boczny części wlotowej dla wielkich wód, a na długości ok. 900 m przebudowano ul. Nysańską przecinającą wylot ulgi powodziowej.

Prace wykonane w ramach projektu „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”

Zadanie 1. Przebudowa jazu:

• likwidacja uszkodzonego, skośnego jazu stałego, leżącego w km 13,8 rzeki, będącego źródłem częstych zatorów tworzonych przez niesione wodą pnie i konary drzew oraz krę lodową;

• wybudowanie nowego, trzyprzęsłowego jazu klapowego, o świetle 3x17m i spadzie 2,80m, z niskim progiem, gwarantującym przepuszczenie wód powodziowych. Jaz napędzany będzie hydraulicznie, przystosowany do pracy w cyklu automatycznym i ręcznym, z możliwością sterowania w warunkach zimowych;

• budowa nabrzeży ze ścianek szczelnych poniżej i powyżej jazu;

• budowa obiektów towarzyszących jazowi, tj. przepławki dla ryb, mostu technologicznego nad jazem oraz nadbudówek maszynowni i sterowni jazowej.

Zadanie 2. Udrożnienie i regulacja koryta rzeki Nysy Kłodzkiej:

• udrożnienie koryta rzecznego na długości 4,4km, od km 11,6 do km 16,0 biegu rzeki poprzez likwidację zamuleń i łach piaskowych oraz odpowiednie ukształtowanie i ubezpieczenie linii brzegowych, dla uzyskania przepustowości 400m3/s, w tym udrożnienie mocno zawężonego światła mostu drogowego na trasie Lewin Brzeski – Niemodlin wraz z zabezpieczeniem jego filarów;

• budowa bądź modernizacja wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej i trasy ulgi powodziowej, na długości 8,5km wraz z drogami technologicznymi oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi na ich koronach;

• kształtowanie międzywala rzeki Nysy Kłodzkiej dla zwiększenia jego przepustowości;

• budowa progu stabilizującego dno Nysy Kłodzkiej w 16 km rzeki;

Zadanie 3. Udrożnienie i regulacja ulgi powodziowej:

• udrożnienie trasy ulgi powodziowej, o długości 2,0km, w rejonie starych wyrobisk po wydobyciu kruszyw, dla osiągnięcia powodziowych zdolności przepustowych o kolejne 400m3/s;

• budowa prawobrzeżnego przelewu bocznego, zlokalizowanego w km 15,25 rzeki Nysy Kłodzkiej, o długości korony 300m, dla przerzutu wielkich wód do ulgi powodziowej;

• budowa lewobrzeżnego przelewu bocznego, w km 15,50, dla powrotnego odprowadzania wód z terenu doliny ze starorzeczami, po przejściu fali powodziowej;

• udrożnienie i ubezpieczenie dna pod mostem ulgi powodziowej, na trasie Lewin Brzeski - Niemodlin.

Zadanie 4. Obiekty towarzyszące, związane z Projektem:

• ukształtowanie na prawym brzegu rzeki, w pobliżu drogi Lewin Brzeski – Niemodlin, wzgórza rekreacyjno-widokowego z odkładu nadmiaru mas ziemnych z przeznaczeniem do aktywnego wypoczynku;

• przebudowa drogi miejskiej w ciągu ul. Nysańskiej połączona z rozbiórką pobliskich, kolidujących zabudowań gospodarczych;

• budowa drenaży oraz rowów melioracyjnych do odprowadzenia wód z zawala, a także przepustów wałowych, wyposażonych w ruchome zamknięcia przeciwpowodziowe;

• budowa technologicznych dróg asfaltowych i gruntowych wraz z placami manewrowymi w rejonie jazu oraz przepustami drogowymi;

• przebudowa kolidujących sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz budowa nowych sieci energetycznych wraz z transformatorem do zasilania jazu;

• wycinka oraz karczowanie drzew na terenach międzywali i przewidywanych obwałowań, połączone z nasadzeniami kompensacyjnymi i zagospodarowaniem terenów zielonych.

 

Wizyta w Kędzierzynie - Koźlu i Bierawie

29 października 2014 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski na zaproszenie Pani Poseł Brygidy Kolendy - Łabuś odwiedził Kędzierzyn - Koźle i Bierawę. 

W Kędzierzynie - Koźlu odbył wizytę w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte. W Bierawie spotkanie dotyczyło budowy prawostronnych wałów od granicy z województwem śląskim do Kędzierzyna - Koźla. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z gmin zainteresowani tą problematyką, jak również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz WZMiUW w Opolu.

Następnie Pan Minister wziął udział w Powiatowej Konwencji Wyborczej PO w Kędzierzynie - Koźlu podczas której została zaprezentowana kandydatka na prezydenta Kędzierzyna - Koźla Pani Sabina Nowosielska, kandydaci do Rady Miasta oraz do Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

 

Budowa zapory w Świnnej Porębie

alt

29 października 2014 roku w Świnnej Porębie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w spotkaniu mającym na celu zapoznania się z kolejnym etapem inwestycji budowy zbiornika retencyjnego. Za­po­ra ma zo­stać od­da­na do użyt­ku w 2015 roku. To jedna z naj­dłu­żej pro­wa­dzo­nych in­we­sty­cji tego typu kraju. Prace bo­wiem roz­po­czę­to w 1986 roku. Po­cząt­ko­wo zbior­nik zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny jako zbior­nik wody pit­nej dla aglo­me­ra­cji ślą­skiej. Obec­nie funk­cja głów­na zbior­ni­ka to ochro­na prze­ciw­po­wo­dzio­wa ze zna­czą­cym wpły­wem na ochro­nę do­li­ny Skawy, do­li­ny Wisły po­ni­żej uj­ścia Skawy i na ochro­nę Kra­ko­wa oraz m.​in. wy­ko­rzy­sta­nie ener­ge­tycz­ne po­przez po­wsta­nie małej elek­trow­ni wod­nej i pro­duk­cja na­ryb­ku na po­trze­by cie­ków i zbior­ni­ków re­gio­nu wod­ne­go.

alt

 

Podpisanie zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej na wale wiślanym w Krakowie

alt

28 października 2014 roku w Krakowie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w spotkaniu, podczas którego zostało podpisane zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do budowy ściezki rowerowej na wale wiślanym na odcinku od stopnia Dąbie do mostu Wandy w Krjaowie po zakończeniu jego remontu oraz włączenia jej w miejską sieć ścieżek rowerowych.

Prace remontowe prowadzone w ramach rządowego programu „Ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły” obejmują odcinek lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o długości ponad 5,5 km (szerokość korony wału rzeki Wisły to 3 metry).  W wyniku remontu grzbiet wału ma zostać przygotowany w ten sposób, że możliwe będzie zbudowanie na nim ścieżki rowerowej.

Dzięki tej inicjatywie może powstać w Krakowie nowy turystyczny szlak rowerowy o dużych walorach krajobrazowych oraz nowa droga rowerowa. Zwiększy się także ochrona wałów przed niszczącymi je zwierzętami (szczególnie bobrami), które odstraszą przemieszczający się po wale rowerzyści.

alt

 

 
Strona 1 z 134