Życiorys

Nazwisko i imię: Gawłowski Stanisław

Data i miejsce urodzenia: 27.XI.1968, Brzeg

Stan cywilny: żonaty

Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Zainteresowania i hobby: polityka, ekonomia, żeglarstwo

Działalność społeczno-polityczną rozpoczął w wieku 19 lat wstępując w 1987 r. do Ruchu Wolność i Pokój. W 1988 r. został członkiem antykomunistycznej Konfederacji Polski Niepodległej. W 1989 roku został współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Darłowie, a wkrótce założycielem i członkiem zarządu stowarzyszenia "Darłowski Klub Samorządowy". W 1994 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Darłowie i jednocześnie członkiem Zarządu Miasta Darłowa. Dwa lata później, w wieku 28 lat, został zastępcą burmistrza Darłowa. W 1998 r. został radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - był - Przewodniczącym Komisji Turystyki i Kultury Fizycznej. W związku z wotum nieufności mieszkańców wobec rady Gminy - premier Jerzy Buzek powołał go na Zarządcę Komisarycznego Gminy Mielno. Od 2002 roku był zastępcą prezydenta miasta Koszalina - odpowiadał za sprawy związane z gospodarką komunalną, ochronę środowiska, sport, kulturę oraz sprawy społeczne, a także nadzorował pracę wydziału komunikacji. W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany posłem V kadencji w okręgu koszalińskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski, VI kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. po raz trzeci uzyskał mandat poselski, tym razem VII kadencji. Od 16 listopada 2007 roku do 15 czerwca 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. 25 października 2015 r. zdobył w 40. okręgu wyborczym 14 264 głosów, zostając tym samym posłem na VII kadencję Sejmu RP. 


Jest współorganizatorem powołania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami działającej od 2004 roku.

Został odznaczony:

1. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za aktywną działalność na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce Srebrnym Krzyżem Zasługi – 2005 r.

2. przez Ministra Rolnictwa – medalem „Zasłużony dla rolnictwa” – 26 stycznia 2009 r.

3. przez Ministra Sprawiedliwości – Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
– 15 grudnia 2010 r.

4. na Cannes Water Symposium – Złotym Medalem za działalność w ochronie środowiska – 2 lipca 2009 roku

5. przez marszałka województwa opolskiego – Józefa Sebestę – Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” - 17 listopada 2010 roku

6. Przez władze powiatu koszalińskiego – medalem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” – 9 stycznia 2009 roku

7. przez Zarząd Główny Związku Sybiraków Honorową Odznaką Związku Sybiraków – w 2005 roku

8. honorowym medalem "Bene Meritus" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w styczniu 2009 roku

9. przez Zarząd Polskiego Związku Koszykówki - Srebrną Odznaką Polskiego Związku Koszykówki -1 październik 2007 roku

10. przez Zarząd Polskiego Związku Koszykówki - Złotą Odznaką Polskiego Związku Koszykówki
– 22 lipca 2009 roku

11. Odznaką Honorową "Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej" – w listopadzie 2009 roku

12. Przez Radę Powiatu Drawskiego – tytułem „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” – 15 października 2010 roku

13. przez Radę Gminy Niedźwiedź - Honorową Odznaką "Zasłużony dla Gminy Niedźwiedź" - 11 listopada 2010 roku

14. Najwyższym, honorowym odznaczeniem leśników _ Złotym Kordelasem – w czerwcu 2009 roku

15. Najwyższym, honorowym odznaczeniem leśników _ Złotym Kordelasem – 14 czerwca 2010 roku

16. przez Radę Gminy Mszana Dolna – medalem „Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna” – 10 września 2010 roku

17. rozkazem komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych – Odznaką Pamiątkową CSSP – 10 listopada 2010 roku

18. przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski - medalem „65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim” – 23 maja 2011 r.

19. decyzją kapituły Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego - odznaką "Przyjaciel Pułku" – 14  sierpnia 2011 r.

20. decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP – medalem "XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"– 14 sierpnia 2011 r.

21. Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w uznaniu zasług wniesionych w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa – odznaką  "Zasłużony dla polskiego Związku Wędkarskiego" – 26  sierpnia 2011 r.

22. uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich – Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – 03 października 2011 r.

23. Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – medalem „Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE” – 25.10.2011 r.

24. Kapituła Odznaki Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka polski Józefa Piłsudskiego - odznaką pamiątkową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - 24.10 2011 r.

25. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego -  "Medalem pamiątkowym z okazji 50-lecia Technicznej Kontroli Zapór w Polsce"  - 20.01.2012 r.

26. Uchwałą Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  - medalem WOPR "ZA ZASŁUGI" - 14.07.2012 r.

27. przez Ministra Spraw Wewnętrznych - srebrnym medalem "Za zasługi dla Policji".Honorowe Obywatelstwa:

1. z rąk Burmistrza Polanowa - Grzegorza Lipskiego - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Polanowa – 14 czerwca 2008 roku

2. z rąk Burmistrza Darłowa - Arkadiusza Klimowicza – otrzymał tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Darłowo – 6 grudnia 2008

3. z rąk Wójta Gminy Niedźwiedź – Janusza Potaczka – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Niedźwiedź – 10 września 2009 roku

4. z rąk Wójta Gminy Mszana Dolna – Tadeusza Patalita – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mszana Dolna – 10 września 2009 roku

5. z rąk Burmistrza Brzegu  – Wojciecha Huczyńskiego – otrzymał tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Brzeg – 28 Listopada 2012 roku


Publikacje naukowe:

1. Mickiewicz P., Gawłowski S., Zintegrowany rozwój energetyki w oparciu o biomasę na terenie województwa zachodniopomorskiego (w:) Zrównoważony rozwój lokalny - unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008, t.II s.113 – 117, ISBN 978-83-924951-1-6

2. Gawłowski S., Kierunki przekazywania gospodarstw w ramach programu rent strukturalnych 2004 – 2006 (w:) Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 19, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2009, s. 68 – 77, ISSN 132-324X

3. Gawłowski S., Factors influencing the income of the agricultural farm in west Pomeranian province described in a poll (in:) Economic Science for Rural Development, No 18, Latvia University of Agriculture, Jelgava, 2009, p. 262 – 268, ISSN 1691-3078

4. Gawłowski S., Wpływ przekazywanych użytków rolnych na kształtowanie się struktury agrarnej w latach 2004 – 2006 (w:) Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, t. I, Szczecin 2009, s. 37 – 44, ISBN 978-83-924951-2-3

5. Mickiewicz P., Gawłowski S., Renty strukturalne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (w:) ACTA Scientarium Polonorum Oeconomia 8 (3) 2009, SGGW, Warszawa 2009, s. 25 - 36, ISSN 1644-0757

6. Gawłowski S., Listowska - Gawłowska R., Piecuch T.,Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Monografia, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010, s. 206, ISSN 0239-7129

7. Gawłowski S., Listowska - Gawłowska R., Piecuch T. "Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010 - 2110", (w:) Rocznik Ochrona Środowiska, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, t. 12. rok 2010, Koszalin 2010, s. 127 - 176, ISSN 1506-218X

8. Gawłowski S. "Zarządzanie pozyskanymi funduszami unijnymi w Polsce w obszarze ochrony środowiska", (w:) Rocznik Ochrona Środowiska, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, t. 13. rok 2011, Koszalin 2011, ISSN 1506-218X

9. Mickiewicz P., Kiełsznia M., Nowak M., Gawłowski S., Ocena oddziaływania na środowisko a zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, (w:) Studia i Monografie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Nr 29, rok 2011, Łódź 2011, ISBN:978-83-62916-29-0

10. Gawłowski S., "Władztwo gminy w zarządzaniu ochroną środowiska", (w:) Instytut Rozwoju Regionalnego, rok 2012, s. 97 - 109, ISBN 978-83-88312-17-5

11. Gawłowski S., "Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich przy wykorzystaniu rent strukturalnych w rolnictwie",(w:) Studia i Monografie,  Społeczna Akademia Nauk, Nr 32, rok 2012, ISBN:978-83-62916-43-6

12. "Katalog przepływu i odpływu wód w wieloleciu 1971 - 2010 dla wybranych jednostek hydrologicznych do oceny zanieczyszczeń obszarowych i przeglądu warunków hydromorfologicznych", pod kierunkiem: Gawłowski S., Ostojski M., Szczepański W.,(w:) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012, ISBN 978-83-61102-74-8

13. Klimczak J., Półgrabski T., Żukowski M., Gawłowski S., Klimczak M. "Ekomariny szansą rozwoju systemu zarządzania turystyką żeglarską w regionie warmińsko-mazurskim", (w:) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, rok 2013, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7545-413-0

14. "Zdrowie w kulturze i życiu codziennym", red. P. Godlewski i D. Kalinowski, (w:) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, rok 2013, s. 237 - 238, Koszalin 2013, ISBN 978-83-933240-4-0

15. Zeszyty naukowe: "Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu", red: J. Witek, (w:) Uniwersytet Szczeciński, t. 1, rok 2012, Szczecin 2012, s. 229 - 242, ISSN 1640-6818

 

Udział w konferencjach naukowych:

1. Maj 2009 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Konferencja międzynarodowa. Temat: Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia.

2. Kwiecień 2009 – University of Agriculture, Jelgava, Łotwa. Konferencja międzynarodowa. Temat: Economic Sciences for Rural Development.

3. Luty 2009 – Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Konferencja krajowa. Temat: Zarządzanie wiedzą.

4. Maj 2009 – Politechnika Koszalińska. Konferencja ogólnopolska. Temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska.

5. Maj 2011 – Politechnika Koszalińska. Konferencja ogólnopolska. Temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska.