Działalność w Sejmie RP

Wystąpienie w Sejmie.

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie Pośle! Zadaniem RZGW jest przede wszystkim zakończenie realizacji budowy tego zbiornika i przygotowanie go pod kątem pracy jako zbiornika zabezpieczającego przed powodzią rzeczywiście nie tylko Małopolski ze stolicą w Krakowie, bo ten zbiornik będzie miał ogromne znaczenie w części dotyczącej spłaszczania fali powodziowej na całej Wiśle. Będzie więc miał ogromne znaczenie również dla mieszkańców np. Warszawy, ale nie tylko. Jego rola jest przede wszystkim taka.

Więcej…
 

Wystąpienie w Sejmie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Rzeczywiście inwestycja realizowana w Polsce od prawie 30 lat: budowa zbiornika przeciwpowodziowego Świnna Poręba zmierza ku końcowi. Wszystkie ważne zadania inwestycyjne mamy zakontraktowane, są one w trakcie realizacji, znacząca część z nich jest już zakończona, i w przyszłym roku rozpoczniemy proces napełniania zbiornika, tak żeby ostatecznie w roku 2015 zakończyć ten proces, rozliczyć inwestycję i pozwolić na to, żeby zbiornik ten pełnił swoją podstawową funkcję związaną z ochroną przeciwpowodziową w dorzeczu Wisły, ale również żeby zapewniał ochronę przeciwpowodziową miejscowościom położonym poniżej niego i wzdłuż rzeki Skawy.

Więcej…
 

Wystąpienie w Sejmie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy mówimy o pieniądzach, to nie zawsze o złotówkach, a kiedy mówimy o odpadach, to nie zawsze o opakowaniach i o odpadach opakowaniowych. W obszarze odpadowym mamy do dyspozycji kilkanaście ustaw. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, to powinien przynajmniej na tym poziomie rozróżniać problemy. W tym przypadku mamy ewidentne pomieszanie problemów. Ta ustawa wynika z dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego i tylko i wyłącznie w takim zakresie te przepisy reguluje. natomiast przepisy dotyczące odpadów medycznych niebezpiecznych albo innych regulują inne przepis, i inne dyrektywy. Dziękuję bardzo.

źródło: sejmometr.pl

 

Odpowiedź - Interpelacja nr 15380 w sprawie planowanych opłat za wodę wykorzystywaną przy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne

Odpowiadając na interpelację posła Andrzeja Szlachty przekazaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 15 marca 2013 r., znak: SPS-023-15380/13, w sprawie planowanych opłat za wodę wykorzystywaną przy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   1. Jaką formę opłat za wodę wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej przewiduje wprowadzić ministerstwo?

   Użytkownicy wód w Polsce zobowiązani są do ponoszenia kosztów korzystania z zasobów wodnych poprzez uiszczanie opłat za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń na podstawie ustalanych corocznie przez Radę Ministrów stawek opłat, przyczyniając się w ten sposób do realizacji postanowień art. 9 dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie: polityki wodne. W polskim systemie prawnym funkcjonuje również system zwolnień z opłat wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.): zwolnienie wody do przerzutów, celów energetycznych, nawodnień rolniczych i napełniania stawów rybnych.

Więcej…
 
Strona 1 z 97